03 اسفند ماه 1400

اهداء جوایزبه پرسنل مقام آور مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه - مسابقات جام فجر1400

در طی پایان برگزاری مسابقات جام فجر 1400پرسنل  مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه ازطرف مجتمع به نفرات و تیمهای برگزیده مسابقات  هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید.همچنین دراین مسابقات به تمامی فرزندان پرسنلی که در مسابقات نقاشی شرکت کرده بودند، هدایای به رسم یادبود اهداء گردید.

تصاویر دیگر این خبر
اهداء جوایزبه پرسنل مقام آور مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه   - مسابقات جام فجر1400اهداء جوایزبه پرسنل مقام آور مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه   - مسابقات جام فجر1400اهداء جوایزبه پرسنل مقام آور مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه   - مسابقات جام فجر1400
بر چسب های این خبر