30 بهمن ماه 1400

مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400

ازسری مسابقات جام فجر1400 پرسنل مجتمع معدنی سرب و روی تاجکوه، مسابقه نقاشی بین فرزندان پرسنل درسه رده سنی خردسالان،نونهالان ونوجوانان از12 تا24بهمن ماه برگزار و دررده سنی خردسالان تمناتوکلی مقام اول و هدی ترزبان مقام دوم - دررده سنی نونهالان محمد یاسین رهجو مقام اول ومانی روحانی مقام دوم - دررده سنی نوجوانان ساینا توکلی مقام اول وفاطمه محمد حسنی مقام را از آن خود کردند.

تصاویر دیگر این خبر
مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400مسابقه نقاشی فرزندان پرسنل معدن سرب وروی تاجکوه جام فجر بهمن ماه 1400
بر چسب های این خبر